کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی باارائه سرکارخانم محمدزاده در تاریخ 1397/4/31 برگزار شد.

محورهای کارگاه:

آشنایی با تعاریف ، مفاهیم  و انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی

تهیه طرح آزمون پیشرفت تحصیلی

آشنایی با قواعد تهیه ی آزمونهای تشریحی

آشنایی با قواعد تهیه ی آزمونهای کوتاه پاسخ

آشنایی با قواعد تهیه ی آزمونهای صحیح-غلط و جورکردنی

آشنایی با قواعد تهیه ی آزمونهای چندگزینه ای (تستی)

آشنایی با انواع هدفهای آموزشی(شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)

سنجش هدفهای آموزشی مختلف با انواع اجرا و نمره گذاری  

مفهوم ضریب تمییز، دشواری ؛ و رابطه بین ضریب دشواری و تمییز

روایی آزمون

پایایی آزمون

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group