کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد اسلامی با ارائه سرکارخانم دکتر موحدی  در تاریخ 1397/5/1 برگزار شد.

محورهای کارگاه:

مفهوم شناسی،انواع و ارکان ارزشیابی

ابعاد یادگیری در ارزشیابی

مولفه های مهم در ارزشیابی

رویکرد های رایج در ارزشیابی(کمی و کیفی)

مبانی رویکرد های رایج در ارزشیابی(کمی و کیفی)

آسیب شناسی رویکرد های رایج در ارزشیابی

آموزه های اسلامی در زمینه های ارزشیابی(رویکرد اسلامی)

طرح یک نمونه عملیاتی ارزشیابی سازگار با آموزه های اسلامی

 

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group